Pre-Airing Impressions: Autumn 2019 Anime Season

My (slightly late) “Pre-Airing” Impressions for the Autumn 2019 Anime Season.